Dyrektor
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU


ogłasza konkursy

na wykonanie zadań badawczych w ramach strategicznego projektu badawczego

„Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”:


  1. Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją
  2. Opracowanie zasad  projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
  3. Opracowanie zasad  pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
  4. Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych  zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
  5. Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych.

Budżet projektu wynosi 10 mln zł.  Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty określone w art. 17 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz.789).

Oferty na wykonanie zadań badawczych należy składać w terminie do 30 grudnia 2010 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 515 061 514 lub 515 061 520.

Oferty należy składać w systemie informatycznym OSF (osf.opi.org.pl).