Konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU STRATEGICZNEGO „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED.Cele  programu Program jest odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej. Celem głównym jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

  1. kardiologii i kardiochirurgii
  2. onkologii
  3. neurologii i zmysłach
  4. medycynie regeneracyjnej

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.Ponadto program przyczyni się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie programu wynosi 360 mln PLN.Wnioski składane mogą być przez konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), w skład którego wchodzi co najmniej pięć jednostek organizacyjnych, w tym:co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą oraz co najmniej jeden przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., albo co najmniej dwie jednostki naukowe, oraz inne jednostki organizacyjne, takie jak, np. jednostki samorządu terytorialnego i podmioty lecznicze.Nabór wniosków wstępnych prowadzony jest od 21 stycznia do 20 lutego 2013 r.Wniosek wstępny należy sporządzić wyłącznie w wersji elektronicznej, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu, i przesłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.strategmed-at-ncbr.gov.plPliki do pobrania:Regulamin konkursu
wzór wniosku wstępnego przewodnik kwalifikowalności kosztów wzór umowy Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznychElementy umowy konsorcjum naukowego-STRATEGMEDClassification of research and development activities of pharmaceutical productsWszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail: strategmed@ncbr.gov.pl