DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA PIERWSZY KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresierozwoju wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach:

  1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
  2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  4. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  5. Leśnictwo i przemysł drzewny.


Program  ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.

Efekty realizacji Programu powinny przyczynić się do rozwoju współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji w obszarach Programu, pobudzenia aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego w obszarach Programu oraz doprowadzić do przygotowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: osf.opi.org.pl.

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail: biostrateg-at-ncbr.gov.pl.

Termin  otwarcia naboru wniosków w systemie OSF zostanie zamieszczony w aktualnościach Programu BIOSTRATEG na stronie internetowej NCBR.

Zgodnie z zapisami Regulaminu nabór wniosków będzie trwał 60 dni od daty otwarcia naboru w systemie OSF.

Pliki do pobrania: