1. Czy konsorcjum powinno być założone przed złożeniem wniosku, czy przed podpisaniem umowy?


Umowa konsorcjum wymagana jest przy podpisywaniu umowy jednak rekomendujemy zawarcie umowy przed złożeniem wniosku. Skład konsorcjum podlega ocenie recenzentów i nie może ulec zmianie przed podpisaniem umowy.


2. W jakim języku powinien być napisany wniosek?


Wniosek powinien być wypełniony w języku, w jakim są wprowadzone polecenia.


Część A wniosku powinna być wypełniona w języku polskim, część merytoryczna B - „Informacje o projekcie” w języku angielskim. Nazwy zadań w harmonogramie należy podać w dwóch językach.


Kwoty podane w PLN są automatycznie przeliczane na euro wg kursu z dnia ogłoszenia konkursu.


3. Czy w konkursie może startować sam przedsiębiorca?


Sam przedsiębiorca nie może występować we wniosku jako Wnioskodawca.


Wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), (dalej: „konsorcjum”), tj. grupa co najmniej trzech jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terytorium RP, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa spełniająca kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1 Ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych oraz co najmniej jeden przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 Załącznika I do Ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych posiadający gotowość do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem Projektu oraz uzupełniająco do minimalnego składu konsorcjum wskazanego powyżej: jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne.


4. Czy w kategorii „koszty gruntów i budynków” można uwzględnić ich zakup?

Nie  można finansować kosztu zakupu gruntów i budynków. Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów i charakterystyką kategorii kosztów „G” w projekcie kwalifikowane są jedynie koszty: dzierżawy gruntów, wieczystego użytkowania gruntów, amortyzacji budynków.


5. Czy do konsorcjum może przystąpić partner zagraniczny?


Partner zagraniczny może być członkiem konsorcjum jednak dofinansowanie realizacji projektu może być przyznane wyłącznie podmiotom mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  Jeśli siedziba partnera zagranicznego mieści się poza terytorium RP wówczas może być on  czwartym lub kolejnym członkiem konsorcjum, jednak bez dofinansowania.


6. Jaki jest warunek uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę?


W rozumieniu przepisów wspólnotowych, warunkiem jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, tj. oferowanie towarów i usług na rynku , konkurując na zasadach wolnorynkowych z innymi podmiotami gospodarczymi - niezależnie do formy prawnej i sposobu finansowania. Jeśli jednostka spełnia te warunki  to może być traktowana jako przedsiębiorca.


7. Czy wszystkie koszty ponoszone w ramach projektu muszą być płacone z jednego konta projektu zarządzanego przez lidera? Czy każdy z konsorcjantów projektu będzie mógł mieć swoje konto projektu, z którego będzie samodzielnie realizował swoje płatności?


Po otrzymaniu środków finansowych z NCBR Lider przekazuje środki finansowe poszczególnym członkom konsorcjum na realizację przypisanych im zadań badawczych. Realizując zadania badawcze i ponosząc w związku z tym koszty, każdy konsorcjant posiada „swoje” konto projektu i samodzielnie realizuje płatności.


8. Czy w skład konsorcjum może wejść fundacja?


Tak - w charakterze innej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy.


9. Czy w fazie B może brać udział jednostka badawcza?


Faza B jest realizowana przez podmioty posiadające zdolność do wdrożenia wyników projektu - jeśli jednostka badawcza taką zdolność posiada to może realizować fazę B.


10. Czy określone są minimalne wartości wskaźników, jakie trzeba osiągnąć, dla pojedynczego projektu?


Wnioskodawca ustala wartości wskaźników zgodnie z szacowanymi oczekiwaniami (nie ma narzuconych przez Regulamin ograniczeń).


11. Czy w przypadku możliwości odzyskania podatku VAT przez przedsiębiorstwa będące partnerami projektu, w budżecie wniosku, VAT należy ująć jako niekwalifikowalny?


Tak, jeśli VAT podlega odzyskaniu stanowi on koszt niekwalifikowany w projekcie.


12. Czy w przypadku braku możliwości odzyskania podatku VAT, w budżecie wniosku ujmujemy koszt brutto zakupu? Czy wymaga rozdzielenia kwota netto i VAT dot. danego zakupu?


Jeżeli VAT nie może zostać odzyskany, w budżecie zaplanowane są koszty brutto bez rozdzielania kwoty na netto i brutto poszczególnych zakupów.


13. Czy KRS załączany w formie pdf do wniosku musi być podpisany, czy wystarczy wydruk z bazy i zapis w formie pdf?


Wystarczy wydruk KRS z bazy i zapis w formie pdf.


14. Czy istnieje limit partnerów występujących we wniosku?


W skład konsorcjum muszą wchodzić co najmniej trzy jednostki organizacyjne, natomiast nie ma ograniczenia górnego limitu członków konsorcjum. Skład konsorcjum powinien wynikać z charakteru projektu i być merytorycznie uzasadniony.


15. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie konieczne jest posiadanie zgody Komisji Etycznej na prowadzenie badań lub doświadczeń na zwierzętach?


We wniosku należy złożyć jedynie oświadczenie (tak/nie), że projekt obejmuje wykonanie badań w dziedzinach wymagających zgody właściwej Komisji. Jeśli zgoda jest wymagana to Wykonawcy, których to dotyczy, zobowiązani będą przed podpisaniem umowy z NCBR do złożenia oświadczenia o jej uzyskaniu.


16. Czy koszt adaptacji pomieszczeń może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie? Adaptacja ta jest niezbędnym elementem projektu.


Koszt adaptacji pomieszczeń  może być kosztem kwalifikowanym, w kategorii O - kosztów ogólnych. Proszę jednak pamiętać, że:

  • Centrum udziela pomocy na badania a nie modernizację i inwestycje!
  • adaptacja może być dokonana tylko w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia badań na rzecz projektu;
  • koszt takiej adaptacji nie może być znaczący w stosunku do kosztów projektu ponoszonych przez danego partnera konsorcjum;
  • we wniosku o dofinansowanie należy szczegółowo opisać zakres prac i dobitnie uzasadnić ich niezbędność dla realizacji projektu;
  • trzeba mieć na względzie ekonomiczność wydatków, czyli udowodnić we wniosku o dofinansowanie, iż koszt adaptacji pomieszczeń i badań w nich przeprowadzonych jest tańszy niż zlecenie usługi przeprowadzenia tych badań innemu podmiotowi.


17. Ile wynosi maksymalne dofinansowanie na poszczególne fazy projektu?

Maksymalny poziom dofinansowania (% kosztów kwalifikowalnych)
Rodzaj jednostki Jednostka naukowa Mikro/małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Duże przedsiębiorstwo Inne
Faza badawcza Badania podstawowe* 100% 0 0 0 0
Badania przemysłowe

50% + 20% + 15%

(do 80%)**
50% + 10% + 15%** 50% + 15%** 75%
Prace rozwojowe 25% + 20% + 15%** 25% + 10% + 15%** 25% + 15%** 75%
Faza przygotowań do wdrożenia*** 90% 90%**** 90%

*koszty kwalifikowane badań podstawowych mogą stanowić maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych Projektu ogółem (dofinansowanie badań podstawowych może zostać udzielone wyłącznie jednostce naukowej)

** zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 28.10.2008 w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. nr 215 poz 1411 z późn. zm.)

*** dofinansowanie może być przyznane podmiotom posiadającym zdolność do bezpośredniego wdrożenia wyników Projektu

**** dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia (jest przyznane pod warunkiem pozytywnej oceny wyników uzyskanych w fazie badawczej) i w przypadku przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis

18. Jak powinny być opisywane koszty (cost justification), w szczególności koszty osobowe, aparatura?


Wykazywane w Cost Justification koszty powinny być opisane w sposób umożliwiający ekspertowi merytorycznemu ocenę niezbędności oraz zasadności wykorzystania danych kosztów w projekcie. Przy opisie wynagrodzeń należy wskazać liczbę osób planowanych do wykonania zadania badawczego, średnią stawkę dla danego stanowiska, planowane osobomiesiące oraz krótkie uzasadnienie. Przy opisie aparatury naukowo-badawczej należy wskazać aparaturę planowaną do zakupu/amortyzacji wraz z szacowanym kosztem oraz krótkim uzasadnieniem niezbędności wykorzystania danej aparatury w projekcie.


19. Czy projekt może być realizowany przez małe przedsiębiorstwo we współpracy z  dużym przedsiębiorstwem i jak przedstawiałaby się wysokość dofinansowania dla każdego z nich, gdyby liderem projektu było małe przedsiębiorstwo?


Liderem we wniosku może być przedsiębiorstwo (małe, duże, średnie), przy czym wysokość dofinansowania nie jest uzależniona od charakteru udziału w projekcie lecz od wielkości przedsiębiorstwa i kategorii realizowanych badań . Intensywność pomocy publicznej przedstawia tabela w pkt. 17 FAQ.


W skład konsorcjum, poza przedsiębiorcami, musi wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa spełniająca kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1 Ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.


20. Czy może być konsorcjantem przedsiębiorstwo, które nie ubiega się o dofinansowanie a jedynie wnosi wkład własny rzeczowy lub pieniężny w zamian za udział w prawach do wyników projektu (licencji) lub wdrożenia u niego wyników projektu? Jeśli tak, czy będzie to stanowić pomoc de minimis i przedsiębiorstwo musi wypełniać stosowne załączniki?


Jeśli przedsiębiorstwo będące członkiem konsorcjum nie otrzymuje pomocy publicznej ani pomocy de minimis to nie jest zobowiązane do składania oświadczeń.


21. Czy po zakończeniu projektu uczelnia będzie mogła sprzedać prototyp?


Zgodnie z zapisem Załącznika nr 3 Przewodnika kwalifikowalności kosztów - wszelkie dochody pochodzące z komercyjnego wykorzystania prototypu będą podlegały zwrotowi do Centrum.


Poprzez komercyjne wykorzystanie prototypu rozumiemy m.in. sprzedaż, użytkowanie prototypu przez jednostkę generujące przychody czy odpłatne udostępnianie innym podmiotom tj. wypożyczenie, dzierżawę, itp., natomiast obowiązek zwrotu dochodów dotyczy jedynie podmiotów objętych pomocą publiczną.


22. Czy do zarządzania projektem konsorcjum może zawrzeć umowę z firmą konsultingową? Jeśli tak to czy koszt powiązany z tym może być uznany jako usługi doradcze i zakwalifikowany jako koszt kwalifikowalny? Czy ze względu na tajemnicę handlową oraz prawa własności intelektualnych musimy wybierać firmę z zgodnie z uzp, czy możemy wybrać sobie firmę do której mamy zaufanie?


Konsorcjum może zawrzeć umowę z firmą konsultingową świadczącą usługi doradcze i koszt może być uznany za kwalifikowalny, ale tylko wtedy gdy zakres usługi doradczej jest niezbędny do realizacji zadań wynikających z realizacji Projektu.
Co do sposobu wyboru firmy konsultingowej, to w zależności od zakresu zarządzania projektem (merytorycznym bądź technicznym) oraz od statusu prawnego lidera konsorcjum zawierającego umowę (jednostka naukowa lub przedsiębiorca) występują odmienne uwarunkowania . Np. dla podwykonawcy merytorycznie zarządzającego projektem w przypadku podpisywania umowy przez lidera, którym jest jednostka naukowa stosuje się ustawę prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy czynność podpisania umowy dokonywana jest przez lidera-przedsiębiorcę procedura wyboru wykonawcy wynika z umowy o dofinansowanie.


23. Czy w ramach projektu badań przemysłowych lub rozwojowych możliwe jest sfinansowanie zakupu prototypowej linii technologicznej lub elementów takiej linii?


Maksymalna kwota zakupu 1 egzemplarza aparatury wynosi 500 000 zł.


Jeżeli zakup bądź budowa linii prototypowej zgodna jest z założeniami programu, wpisuje się w tematykę projektu i jest niezbędna do zrealizowania celów projektu – może stanowić koszt kwalifikowany w projekcie.


Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej kwalifikowane są w kategorii kosztów Op.


W ramach projektu możliwe jest także odpłatne korzystane z aparatury naukowo badawczej bądź zlecenie wykonania badań jednostce posiadającej linię technologiczną - przy ponoszeniu kosztów należy kierować się zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.


24. Czy jeśli rozpoczniemy fazę B przed złożeniem raportu z fazy A (wniosek patentowy) nie przeszkodzi to w uznaniu kosztów z fazy B za koszty kwalifikowane?


Ocenę wyników fazy A przeprowadzają eksperci wydelegowani do tego celu przez NCBR.


Rozpoczęcie fazy B przed uzyskaniem oceny fazy A jest możliwe, jednak koszty poniesione na fazę B mogą zostać zrefundowane dopiero po pozytywnej ocenie fazy A.


25. Jak należy rozumieć zapis z Załącznika dotyczącego kwalifikowalności kosztów projektu „Wkład rzeczowy nie może być wyższy niż wkład własny beneficjenta”?


W przypadku wniesienia przez Beneficjenta wkładu niepieniężnego do projektu, dofinansowanie ze środków NCBR nie może przekroczyć wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego - wkład niepieniężny nie może przekroczyć wartości wkładu własnego. Oznacza to, że musi być spełnione równanie:


Dofinansowanie  ≤ koszty kwalifikowalne - wkład rzeczowy.


26. Zgodnie z regulaminem I konkursu możliwe jest w uzasadnionych przypadkach wydłużenie okresu realizacji projektu maksymalnie do 60 miesięcy. Czy oznacza to, że można złożyć wniosek z okresem trwania projektu 60 miesięcy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wydłużenia okresu realizacji?


Wniosek należy tak zaplanować aby łączny okres realizacji fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia nie przekraczał 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy.


W trakcie realizacji projektu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwe jest wydłużenie okresu realizacji maksymalnie do 60 miesięcy, przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie może trwać dłużej niż 24 miesiące.


27. Czy koszty audytu zewnętrznego powinny być poniesione przez jednostkę, w której odbywa się audyt czy też przez lidera projektu?


Koszt audytu zewnętrznego jest kosztem kwalifikowanym (w kategorii Op) jeśli rozpoczyna się po zrealizowaniu 50% ale nie później jak po zrealizowaniu 80% planowanych wydatków związanych z projektem i kończy przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.


Koszt audytu może być poniesiony przez lidera lub podzielony pomiędzy członków konsorcjum.


28. W jakiej kategorii kosztów należy umieścić oprogramowanie specjalistyczne potrzebne do działań merytorycznych przy realizacji projektu?


Oprogramowanie specjalistyczne należy zakwalifikować do  kategorii kosztów A.