ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Z jakiej przeglądarki internetowej najlepiej korzystać logując się do systemu OSF przy wypełnianiu wniosku projektowego?

Logując się do systemu OSF rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer.  Podczas używania innych przeglądarek mogą wystąpić problemy ze stosowaniem polskich znaków.

2. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie konieczne jest posiadanie zgody Komisji Etycznej na prowadzenie badań lub doświadczeń na zwierzętach?

We wniosku w systemie OSF należy jedynie oświadczyć  (tak/nie), że projekt obejmuje wykonywanie badań w dziedzinach wymagających zgody właściwej Komisji. Jeśli zgoda jest wymagana, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, to Wykonawcy, których to dotyczy, zobowiązani będą przed zawarciem umowy z NCBR do złożenia oświadczenia o jej uzyskaniu.

3. Czy KRS załączany w formie pdf do wniosku musi być podpisany, czy wystarczy wydruk z bazy Ministerstwa Skarbu i zapis w formie pdf?

Wystarczy wydruk KRS z bazy i zapis w formie pdf.

4. Jednym ze wskaźników Programu Biostrateg jest udział młodych naukowców w realizacji projektów. Jak należy liczyć ten wskaźnik?

Udział młodych naukowców w realizacji projektu należy liczyć procentowo w stosunku do udziału w projekcie pracowników naukowych ogółem.

Definicję młodego naukowca odnaleźć można w Ustawie o zasadach finansowania nauki:  jest to osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.

5. Czy określone są minimalne wartości wskaźników, jakie trzeba osiągnąć, dla pojedynczego projektu?

Wnioskodawca ustala wartości wskaźników zgodnie z szacowanymi oczekiwaniami (nie ma narzuconych przez Regulamin minimalnych wartości).

6. Czy w III konkursie Biostrateg przyznawane są dodatkowe punkty za wkład własny Wnioskodawcy w realizację projektu?

W III konkursie Programu Biostrateg nie przewidziano dodatkowych punktów za wkład własny. Maksymalna punktacja możliwa do zdobycia to 35 punktów, zgodnie z Załącznikiem nr 12 do Regulaminu.

7. Czy limit 500 000 zł na aparaturę w projekcie dotyczy aparatury ogółem, czy pojedynczej sztuki aparatury?

Limit 500 000 zł wynika z definicji aparatury badawczej zawartej w Ustawie o zasadach finansowania nauki i dotyczy pojedynczej sztuki aparatury a nie całkowitego kosztu kategorii A w projekcie.

8. Czy inna jednostka organizacyjna powinna załączyć do wniosku formularz ewaluacyjny?

Zarówno przedsiębiorcy jak i inne jednostki organizacyjne składają informacje konieczne do ewaluacji na tym samym wzorze. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum będzie miał możliwość pobrania z systemu OSF właściwego wzoru formularza.

9. Zgodnie ze wzorem wniosku projektowego, wszyscy członkowie konsorcjum powinni załączyć do wniosku formularze dotyczące działalności B+R. Co zrobić w sytuacji, jeśli przedsiębiorstwo nie prowadziło dotąd działalności badawczo-rozwojowej i nie składało do GUS formularza PNT-01?

W podanej sytuacji, jeśli podmiot nie dysponuje sprawozdaniem PNT-01 za rok 2015, należy w odpowiednim miejscu wniosku załączyć oświadczenie dotyczące braku obowiązku składania do GUS formularza PNT-01, podpisane z bieżącą datą przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Centrum nie narzuca wzoru takiego oświadczenia.

10. Jakie uprawnienia ma redaktor główny a jakie uprawnienia mają redaktorzy pomocniczy wniosku konkursowego w systemie OSF?

Redaktor główny wniosku może być tylko jeden i może edytować wniosek konkursowy przez cały okres naboru wniosków aż do momentu wysłania gotowego wniosku. Tylko redaktor główny wniosku ma dostęp do recenzji po zakończeniu konkursu, o ile zostaną udostępnione w systemie. Tylko redaktor główny może wysłać wniosek do NCBR.

11. Co się stanie, jeśli jednostka naukowa, przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna nie załączy wszystkich wymaganych załączników w systemie OSF?

W  momencie wypełniania wniosku konkursowego system OSF będzie podpowiadał Państwu, w których miejscach brakuje danych i w których miejscach brakuje załączników w formacie PDF. System blokuje wysłanie wniosku, jeżeli nie załączono wszystkich wymaganych załączników.

Należy jednak pamiętać, że system sprawdza jedynie obecność załącznika w danym miejscu wniosku, natomiast nie sprawdza jego treści. W przypadku wystąpienia braków lub błędów treści załączników (np. brak podpisu osoby uprawnionej, brak dołączonego pełnomocnictwa, błędy w tytule projektu itp.) zostaną Państwo o nich powiadomieni i wezwani do ich uzupełnienia oficjalnym pismem po zakończeniu naboru wniosków. Takiego uzupełnienia mogą Państwo dokonać tylko jednokrotnie, dlatego ważne jest staranne przygotowanie wszystkich dokumentów, co do których NCBR wykazało braki lub błędy.

12. Czy formularz ewaluacyjny jednostki naukowej oraz formularz PNT-01 powinny zawierać informacje dotyczące całej jednostki (Uniwersytetu), czy tylko wydziału, który będzie realizował projekt?

Formularze: „Dane na potrzeby ewaluacji”  oraz PNT-01 powinny zawierać wyłącznie dane dotyczące całej jednostki.

ZAGADNIENIA PRAWNE

13. Czy umowa konsorcjum powinna być złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie, czy dopiero na etapie  podpisywania umowy o wykonanie i finansowanie projektu?

Konsorcjum powinno być zawiązane przed złożeniem wniosku o finansowanie (np. w formie umowy warunkowej), jednakże przedłożenie umowy konsorcjum jest wymagane na etapie podpisywania umowy o wykonanie i finansowanie projektu. Skład konsorcjum podlega ocenie recenzentów i nie powinien ulec zmianie do czasu zawarcia umowy.

14. Kto decyduje o kwalifikacji danego podmiotu jako przedsiębiorstwa, jednostki naukowej i innej jednostki organizacyjnej?

Każdy konsorcjant przystępując do konkursu powinien samodzielnie, oparciu o definicje wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, dokonać swojej kwalifikacji jako jednego z trzech rodzajów podmiotów:

 • przedsiębiorstwa
 • jednostki naukowej,

jeśli podmiot nie wpisuje się w definicje przedsiębiorstwa ani jednostki naukowej - powinien zostać zaklasyfikowany we wniosku projektowym jako:

 • inna jednostka organizacyjna.

15. Jaki jest wymagany minimalny skład konsorcjum dla wniosku, który obejmuje I obszar problemowy?

Niezależnie od wybranego obszaru problemowego, w skład konsorcjum muszą wchodzić przynajmniej trzy podmioty.

Dla I obszaru problemowego „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej” możliwe jest aby w skład konsorcjum wchodziły:

 • co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca (podobnie jak w pozostałych obszarach problemowych),

lub

co najmniej dwie jednostki naukowe i co najmniej jedna inna jednostka organizacyjna, która będzie miała możliwość wdrożenia wyników projektu.

Prawidłowe minimalne składy konsorcjum przedstawia poniższy rysunek:

16. Czy podmioty powiązane mogą wchodzić w skład konsorcjum?

Dozwolone jest aby w skład konsorcjum wchodziły podmioty powiązane.

17. Czy indywidualne gospodarstwo rolne może być członkiem konsorcjum?

Tak, indywidualne gospodarstwo rolne może występować w konsorcjum jako przedsiębiorca, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej, tj. oferowania towarów i usług na rynku – niezależnie do formy prawnej i sposobu finansowania (zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w Regulaminie konkursu). W przypadku, w którym dany podmiot nie spełnia kryteriów wskazanych powyżej, należy, zgodnie z Regulaminem III Konkursu w ramach Programu BIOSTRATEG, zakwalifikować go do kategorii podmiotów jako inną jednostkę organizacyjną. Zgodnie z Regulaminem jednostka taka powinna posiadać zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu, prowadzić działalność gospodarczą, badawczo-rozwojową lub inną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (w przypadku, gdy obowiązek rejestracji wynika z obowiązujących przepisów prawa) i dawać rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych.

18. Czy spółka Skarbu Państwa może występować we wniosku jako małe przedsiębiorstwo?

Z kategorii MŚP wyłączone są przedsiębiorstwa, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jedno lub kilka organów państwowych. Tym samym z kategorii MŚP wyłączone będą jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa komunalne, spółki w których 25% lub więcej posiada Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo). Jeżeli w spółce 25% lub więcej kapitału lub praw do głosowania kontrolowane jest bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ państwowy (podmiot prawa publicznego), spółkę należy zakwalifikować do kategorii dużych przedsiębiorstw.

19. Czy do konsorcjum może przystąpić partner zagraniczny?

Partner zagraniczny może być członkiem konsorcjum, jednak dofinansowanie na realizację projektu może być przyznane wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.  Jeśli partner zagraniczny prowadzi ww. działalność poza terytorium RP, wówczas może być on  czwartym lub kolejnym członkiem konsorcjum, jednak bez możliwości otrzymania od NCBR dofinansowania. Partner zagraniczny nie może być również liderem konsorcjum.

20. Kto może być liderem konsorcjum?

Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa, przedsiębiorstwo lub inna jednostka organizacyjna, w zależności od specyfiki projektu.

21. Czy firma konsultingowa może być członkiem konsorcjum?

Członkami konsorcjum mogą być jedynie podmioty zaangażowane w merytoryczną realizację zadań badawczych – w fazie A jest to: realizacja badań podstawowych,  przemysłowych, prac rozwojowych, natomiast w fazie B:  realizacja działań, których celem jest  przygotowanie do zastosowania w działalności gospodarczej rozwiązania będącego wynikiem projektu. Jeśli firma konsultingowa spełnia powyższe warunki, może być członkiem konsorcjum realizującym projekt.

22. Czy duże przedsiębiorstwo może być członkiem konsorcjum?

Zgodnie z Regulaminem konkursu członkami konsorcjum mogą być przedsiębiorstwa niezależnie od ich wielkości.

23. Jaki jest warunek uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę?

Zgodnie z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 elementem decydującym o uznaniu danego podmiotu za przedsiębiorcę jest to, czy prowadzi on działalność gospodarczą rozumianą jako na oferowaniu produktów lub usług na danym rynku. Zakwalifikowanie danego podmiotu jako przedsiębiorcy nie jest uzależnione od jego statusu prawnego, tj. od tego, czy ustanowiono go na mocy prawa publicznego czy prywatnego, ani też od tego, czy jest nastawiony na zysk, czy nie.

24. Czy w fazie B może brać udział jednostka badawcza? 

Faza B jest realizowana przez podmioty posiadające zdolność do zastosowania w działalności gospodarczej rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu – jeśli jednostka badawcza taką zdolność posiada to może realizować fazę B.

25. Czy do zarządzania projektem konsorcjum może zawrzeć umowę z firmą konsultingową? Jeśli tak to czy związany z tym koszt może być uznany jako usługi doradcze i zakwalifikowany jako koszt kwalifikowalny? Czy ze względu na tajemnicę handlową oraz prawa własności intelektualnej musimy wybierać firmę zgodnie z PZP, czy możemy wybrać firmę do której mamy zaufanie?

Członkowie konsorcjum mogą zawrzeć umowę z firmą konsultingową świadczącą usługi doradcze i koszt może być uznany za kwalifikowalny (w ramach kosztów kategorii Op), ale tylko wtedy gdy zakres usługi doradczej jest niezbędny do realizacji zadań wynikających z realizacji projektu.

Wykonawca oraz Współwykonawcy zobowiązani są stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) do udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, w przypadku, gdy wymóg stosowania tej ustawy wynika z jej przepisów lub z przepisów odrębnych.

Jeżeli Wykonawca lub Współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ww. ustawy, stosują zasady określone w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, w tym § 15 OWU.

Jeżeli wybór wykonawcy uzasadniony jest względami ekonomicznymi lub celowościowymi, to zgodnie z § 15 ust. 6 OWU możliwy jest wybór takiego wykonawcy po uzyskaniu pisemnej zgody Centrum.

26. Czy istnieje limit partnerów występujących we wniosku, np. 10?

W skład konsorcjum muszą wchodzić co najmniej trzy jednostki organizacyjne, natomiast nie ma ograniczenia górnego limitu członków konsorcjum. Skład konsorcjum powinien wynikać z charakteru projektu i być merytorycznie uzasadniony. Ponadto należy wziąć pod uwagę możliwe trudności w przepływie informacji i zarządzaniu tak licznym konsorcjum.

ZAGADNIENIA FINANSOWE

27. Czy projekt może być realizowany przez małe przedsiębiorstwo we współpracy z  dużym przedsiębiorstwem i jak przedstawiałaby się wysokość dofinansowania dla każdego z nich, gdyby liderem projektu było małe przedsiębiorstwo?

Liderem we wniosku może być każdy podmiot, także przedsiębiorca (mały, średni, duży), przy czym wysokość dofinansowania nie jest uzależniona od charakteru udziału w projekcie, lecz od wielkości przedsiębiorcy i kategorii realizowanych przez niego badań. Intensywność pomocy publicznej przedstawia tabela w pkt. 41 FAQ.

W skład konsorcjum, poza przedsiębiorcami, musi wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

28. Czy wszystkie koszty ponoszone w ramach projektu muszą być płacone z jednego konta projektu zarządzanego przez lidera ? Czy każdy z konsorcjantów projektu będzie mógł mieć swoje konto projektu z którego będzie samodzielnie realizował swoje płatności? 

W umowie o wykonanie i finansowanie projektu konieczne jest podanie jednego konta bankowego należącego do lidera konsorcjum, na które NCBR przekazuje dofinansowanie. Po otrzymaniu środków finansowych z NCBR lider przekazuje środki finansowe poszczególnym członkom konsorcjum na realizację przypisanych im zadań badawczych. Realizując zadania badawcze i ponosząc w związku z tym koszty, każdy konsorcjant posiada „swoje” konto projektu i samodzielnie realizuje płatności.

29. Czy może być konsorcjantem przedsiębiorstwo, które nie ubiega się o dofinansowanie a jedynie wnosi wkład własny rzeczowy lub pieniężny w zamian za udział w prawach do wyników projektu (licencji) lub wdrożenia u niego wyników projektu? Jeśli tak, czy będzie to stanowić pomoc de minimis i przedsiębiorstwo musi wypełniać stosowne załączniki? 

Przedsiębiorca, który nie ubiega się o dofinansowanie a jedynie wnosi wkład własny rzeczowy lub pieniężny, nie jest beneficjentem pomocy de minimis. Jeśli przedsiębiorca będący członkiem konsorcjum nie otrzymuje od NCBR pomocy publicznej ani pomocy de minimis, nie jest zobowiązany do składania oświadczeń z tym związanych.

Do przedmiotów praw własności przemysłowej oraz rezultatów realizacji projektu nie podlegających takiej ochronie, odpowiednie uprawnienia majątkowe przysługują Wykonawcy lub Współwykonawcom, w zależności od treści łączącej ich umowy.

Zakres praw majątkowych do wyników badań będących rezultatem projektu przysługuje Wykonawcy lub Współwykonawcom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi (finansowemu lub innemu) w realizacji projektu. Przekazanie posiadanych praw majątkowych pomiędzy Wykonawcą lub Współwykonawcami projektu  następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw . Podział praw własności intelektualnej lub praw dostępu do innych rezultatów wynikających z realizacji projektu, dokonywany jest zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzednim, i nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej.

30. Czy udostępnienie pomieszczeń przez członka konsorcjum może stanowić wkład własny rzeczowy w projekcie?

Wkład własny rzeczowy może stanowić jedynie koszt amortyzacji pomieszczeń/ budynków (w kategorii kosztów G). Udostępnienie pomieszczeń/budynków  a także inne usługi mogą stanowić wkład własny rzeczowy wyłącznie w przypadku gdy są świadczone przez stronę trzecią, nie będącą członkiem konsorcjum.

31. Czy wkład własny rzeczowy może stanowić pole uprawne wraz z uprawianą na nim rośliną wieloletnią?

Pole uprawne nie może stanowić wkładu własnego rzeczowego członka konsorcjum.

Dzierżawa gruntów (tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej) i /lub wieczyste użytkowanie gruntów (tylko raty użytkowania wieczystego, bez części odsetkowej) należących do podmiotu spoza konsorcjum – mogą stanowić wkład własny pieniężny w projekcie.

32. Czy aparatura należąca do członka konsorcjum może stanowić wkład własny rzeczowy w projekcie?

Jako wkład własny rzeczowy uznawane są jedynie odpisy amortyzacyjne aparatury (w proporcji odpowiadającej wykorzystaniu w projekcie). Całkowicie zamortyzowane środki trwałe nie mogą stanowić wkładu własnego w III konkursie Programu Biostrateg.

33. Jak należy rozumieć zapis z Załącznika nr 3 Przewodnika kwalifikowalności kosztów „Wkład rzeczowy nie może być wyższy niż wkład własny beneficjenta”? 

W przypadku wniesienia przez Beneficjenta wkładu niepieniężnego do projektu, dofinansowanie ze środków NCBR nie może przekroczyć wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego - wkład niepieniężny nie może przekroczyć wartości wkładu własnego. Oznacza to, że musi być spełnione równanie:

Dofinansowanie ≤ koszty kwalifikowalne  – wkład rzeczowy.

34. Czy wkładem własnym rzeczowym może być nieodpłatne udostępnienie lokalu na biuro projektu?

Nie, ponieważ byłaby to kategoria kosztów O a koszty kategorii O nie mogą stanowić wkładu własnego, gdyż są rozliczane ryczałtem.

35. Czy w przypadku możliwości odzyskania podatku VAT przez przedsiębiorstwa będące partnerami projektu, w budżecie wniosku VAT należy ująć jako niekwalifikowalny?

Tak, jeśli VAT podlega odzyskaniu stanowi on koszt niekwalifikowany w projekcie.

36. Czy w przypadku  braku możliwości odzyskania podatku VAT, w budżecie wniosku ujmujemy koszt brutto zakupu? Czy wymaga rozdzielenia kwota netto i VAT dotycząca danego zakupu?

Jeżeli VAT nie może zostać odzyskany, w budżecie zaplanowane są koszty brutto bez rozdzielania kwoty na netto i brutto poszczególnych zakupów.

37. Czy podlegają zwrotowi do NCBR kwoty dochodu uzyskanego z tytułu komercyjnego wykorzystania prototypu, instalacji pilotażowych lub demonstracyjnych nawet jeżeli są własnością przedsiębiorcy?

Dochody uzyskane z tytułu komercyjnego wykorzystania prototypu, instalacji pilotażowych lub demonstracyjnych nie podlegają zwrotowi do NCBR, bez względu na to, czy są własnością jednostki naukowej, czy przedsiębiorcy.

38. Czy podlegają zwrotowi do NCBR przychody uzyskane z tytułu sprzedaży produktów ubocznych wytworzonych podczas realizacji projektu?

Jeżeli wytworzone w ramach projektu produkty stanowią produkt poboczny, tzn. nie będą podlegać wdrożeniu,  przychód z tytułu ich sprzedaży (niezależnie od tego czy sprzedaż nastąpi w trakcie trwania projektu czy po jego zakończeniu) nie jest zwracany do NCBR.

39. Czy w ramach badań przemysłowych lub rozwojowych możliwe jest sfinansowanie zakupu prototypowej linii technologicznej lub elementów takiej linii?

Jeżeli zakup bądź budowa linii prototypowej zgodna jest z założeniami Programu, wpisuje się w tematykę projektu i jest niezbędna do zrealizowania celów projektu – może stanowić koszt kwalifikowany w projekcie.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej kwalifikowane są w kategorii kosztów Op.

W ramach projektu możliwe jest także odpłatne korzystane z aparatury naukowo badawczej bądź zlecenie wykonania badań jednostce posiadającej linię technologiczną – przy ponoszeniu kosztów należy kierować się zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.

40. Czy w kategorii „koszty gruntów i budynków” można uwzględnić  ich zakup?

Nie można finansować kosztu zakupu gruntów i budynków. Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów i charakterystyką kategorii kosztów „G” w projekcie kwalifikowane są jedynie koszty: dzierżawy gruntów, wieczystego użytkowania gruntów, amortyzacji budynków.

41. Ile wynosi maksymalne dofinansowanie na poszczególne fazy projektu?

Maksymalne poziomy dofinansowania przedstawia poniższa tabela:

Maksymalny poziom dofinansowania (% kosztów kwalifikowalnych), przy spełnieniu warunków zwiększenia intensywności pomocy publicznej.
Rodzaj jednostki Jednostka naukowa Mikro/małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Duże przedsiębiorstwo Inne
Faza badawcza Badania podstawowe1 100% 0 0 0 0
Badania przemysłowe

35% + 20%2 + 15%3

(maks. 70%)4

35% + 10%2 + 15%3

(maks. 60%)4

35% + 0%2 + 15%3

(maks. 50%)4

75%
Prace rozwojowe

10% + 20%2+ 15%3

(maks. 45%)4

10% + 10%2+ 15%3

(maks. 35%)4

10% + 0%2+ 15%3

(maks. 25%)4
75%
Faza przygotowań do wdrożenia 90%5
1 koszty kwalifikowane badań podstawowych mogą stanowić maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych Projektu ogółem (dofinansowanie badań podstawowych może zostać udzielone wyłącznie jednostce naukowej);
2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299), intensywność pomocy publicznej udzielanej mikro- lub małemu przedsiębiorcy ulega zwiększeniu o 20 punktów procentowych dla badań przemysłowych oraz o 20 punktów procentowych dla prac rozwojowych. Intensywność pomocy publicznej udzielanej średniemu przedsiębiorcy ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych dla badań przemysłowych oraz o 10 punktów procentowych dla prac rozwojowych;
3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299), intensywność udzielanej pomocy publicznej na badania przemysłowe/prace rozwojowe ulega zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz:
  • żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu,
  • projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, co oznacza, że badania przemysłowe / prace rozwojowe są prowadzone co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy;
 2. projekt obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, które ponoszą co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i mają prawo do publikowania wyników projektów w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez te podmioty badań przemysłowych/prac rozwojowych; podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy;
 3. wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem:
  • konferencji technicznych lub naukowych lub
  • czasopism naukowych lub technicznych, lub powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań, lub
  • oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
4 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299), z zastrzeżeniem, że Przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia większego o 15% wkładu własnego w stosunku do poziomu wynikającego z intensywności pomocy publicznej wskazanych w Rozporządzeniu (tabela uwzględnia wymienione zwiększenie);
5 dofinansowanie może być przyznane podmiotom posiadającym zdolność do wdrożenia wyników Projektu.
Dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia jest przyznane pod warunkiem pozytywnej oceny wyników uzyskanych w fazie badawczej i w przypadku przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis;

42. Czy koszt adaptacji pomieszczeń może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie? Adaptacja ta jest niezbędnym elementem projektu.

Koszt adaptacji pomieszczeń  może być kosztem kwalifikowanym w kategorii kosztów ogólnych O.

43. Jak powinny być opisywane koszty (cost justification), w szczególności koszty osobowe, aparatura?

Wykazywane w Cost Justification koszty powinny być opisane w sposób umożliwiający ekspertowi merytorycznemu ocenę niezbędności oraz zasadności wykorzystania danych kosztów w projekcie. Przy opisie wynagrodzeń należy wskazać liczbę osób planowanych do wykonania zadania badawczego, średnią stawkę dla danego stanowiska, planowane osobomiesiące oraz krótkie uzasadnienie. Przy opisie aparatury naukowo-badawczej należy wskazać aparaturę planowaną do zakupu/amortyzacji wraz z szacowanym kosztem oraz krótkim uzasadnieniem niezbędności wykorzystania danej aparatury w projekcie.

44. Czy jeśli rozpoczniemy fazę B (wniosek patentowy) przed złożeniem raportu z fazy A, nie przeszkodzi to w uznaniu kosztów z fazy B za koszty kwalifikowane?

Ocenę wyników fazy A przeprowadzają eksperci wydelegowani do tego celu przez NCBR.

Rozpoczęcie fazy B przed uzyskaniem   oceny fazy A  jest możliwe jednak koszty poniesione na fazę B mogą zostać zrefundowane  dopiero po pod warunkiem pozytywnej oceny fazy A.

Należy pamiętać, że realizacja fazy B nie może zakończyć się wcześniej, niż realizacja fazy A.

45. Czy koszty audytu zewnętrznego powinny być poniesione przez jednostkę, w której odbywa się audyt czy też przez lidera projektu?

Koszt audytu zewnętrznego jest kosztem kwalifikowanym (w kategorii Op) jeśli rozpoczyna się po zrealizowaniu 50% ale nie później jak po zrealizowaniu 80% planowanych wydatków związanych z projektem i kończy przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.

Koszt audytu może być poniesiony przez lidera lub podzielony pomiędzy członków konsorcjum.

46. W jakiej kategorii kosztów należy umieścić oprogramowanie specjalistyczne potrzebne do działań merytorycznych przy realizacji projektu?

Oprogramowanie specjalistyczne należy zakwalifikować do kategorii kosztów A.

47. Czy firma, która  wykorzystała limit pomocy de minimis na rok 2015 i dwa poprzedzające lata, może startować w konkursie i złożyć wniosek o dofinansowanie działań w fazie B?

Warunkiem udzielenia pomocy de minimis jest pozytywna ocena raportu z realizacji Fazy A i na ten dzień będą weryfikowane zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat. Wniosek nie będzie odrzucony z powodu przekroczenia limitu ww. pomocy na dzień jego złożenia.

48. Czy koszty zatrudnienia księgowej i pracownika administracyjnego, wyłącznie do obsługi projektu, są kosztami niezbędnymi i bezpośrednio związanymi z merytoryką realizowanego projektu? I czy w związku z tym w kosztach Op można wykazać zatrudnienie osoby do np. przygotowanie wniosków o płatność.

Prace związane z administracją projektu nie są bezpośrednio związane z merytoryką realizowanego projektu. Koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego powinny być zawarte w kategorii O.

49. Czy ”know-how”  firmy będącej jednym z członków Konsorcjum w projekcie wyceniony przez rzeczoznawcę może być zaliczony jako wkład własny tej firmy?

Nie, gdyż kosztem kwalifikowalnym, a co za tym idzie, również i wkładem rzeczowym, mogą być  wartości niematerialne i prawne  (patenty, licencje, know how, itp.) zakupione od strony trzeciej na warunkach rynkowych.

50. Czy po zakończeniu projektu całe wyposażenie przechodzi na własność konsorcjanta biznesowego?

Nie. Wyposażenie i materiały zakupione w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji pozostają w dyspozycji członków konsorcjum, którzy je w ramach projektu zakupili. Oznacza to, że mogą nimi dowolnie dysponować.