1. Czy w konkursie na wykonanie zadania badawczego będą rozpatrywane oferty obejmujące część zadania badawczego?
  Odp.: Nie. Oferta na wykonanie zadania badawczego powinna obejmować całe zadanie badawcze, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego.
 2. Czy jeden podmiot może złożyć oferty na wykonanie kilku zadań badawczych?
  Odp.: Tak, może.
 3. Czy dofinansowanie przekazane przez NCBiR przedsiębiorcy na realizację zadania badawczego jest dochodem podlegającym opodatkowaniu?
  Odp.: Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  „zwolnione z podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach". W celu uzyskania wiążącej odpowiedzi na temat opodatkowania otrzymanego dofinansowania Wykonawcy powinni skontaktować się z odpowiednim urzędem skarbowym.
 4. Czy podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowalnym?
  Odp.: Podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym jeśli, zgodnie z odrębnymi przepisami, jednostce ponoszącej koszty nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług oraz jeśli podatek ten został naliczony w związku z wydatkami kwalifikowalnymi.
 5. Czy NCBiR będzie wypłacać środki finansowe na realizację zadania badawczego jednostce reprezentującej konsorcjum, która następnie przekaże je poszczególnym wykonawcom, czy też bezpośrednio wszystkim wykonawcom wchodzącym w skład konsorcjum?
  Odp.: Środki finansowe w formie zaliczek będą przekazywane Liderowi (jednostce reprezentującej konsorcjum), a Lider będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazywania należnej części dofinansowania pozostałym wykonawcom.
 6. Czy jednostki spoza Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie zadania badawczego?
  Odp.: W konkursie mogą brać udział wyłącznie jednostki mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 7. Czy jest możliwe reprezentowanie konsorcjum naukowo-przemysłowego przez przedsiębiorstwo?
  Odp.: Nie. Konsorcjum naukowo-przemysłowe oraz sieć naukowa mogą być reprezentowane jedynie przez jednostkę naukową.
 8. Czy oferentem jest wydział uczelni, czy też uczelnia?
  Odp.: Zgodnie z art. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, jednostkami naukowymi są podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutu tych uczelni. Oznacza to, że statut uczelni definiuje podstawową jednostkę organizacyjną. Jeśli wydział ma status podstawowej jednostki organizacyjnej, to oferentem może być właśnie wydział.
 9. Czy jednostka badawczo-rozwojowa może ubiegać się o dofinansowanie w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych  jako jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą?
  Odp.: Tak, o ile wyniki realizacji zadania badawczego będą rozpowszechniane poprzez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer technologii. Ewentualne zyski wynikające z realizacji zadania badawczego powinny być reinwestowane w działalność badawczą, rozpowszechnianie wyników lub dydaktykę.
 10. Czy limity poziomu dofinansowania wynikające z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju obowiązują jednostki naukowe?
  Odp.: Nie obowiązują.
 11. W jaki sposób obliczyć  intensywność pomocy publicznej w przypadku konsorcjum naukowo-przemysłowego lub sieci naukowej?
  Odp.: Intensywność pomocy publicznej należy obliczyć osobno dla każdego z wykonawców, w rozbiciu na rodzaje badań (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe).  W harmonogramie wykonania zadania badawczego należy przedstawić podział zadania na etapy tak, aby jeden etap był wykonywany przez jednego wykonawcę i obejmował jeden rodzaj badań.
 12. W ilu egzemplarzach należy dostarczyć do Centrum wydruk oferty i wymagane załączniki?
  Odp.: Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w systemie OSF należy przesłać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dwa egzemplarze wydruku z OSF opatrzone wymaganymi podpisami i pieczęciami. Do wydruku należy dołączyć jeden komplet oryginalnych załączników (oprócz plików PDF załączonych w systemie OSF). O przyjęciu oferty decyduje data jej wysłania w OSF oraz data stempla pocztowego na wydruku wysłanym pocztą.
 13. Czy i kiedy obowiązuje wymóg przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla zadania badawczego?
  W przypadku konsorcjum naukowo-przemysłowego i sieci naukowej - czy wymóg przeprowadzenia audytu zewnętrznego dotyczy całego konsorcjum/sieci, czy też poszczególnych wykonawców?
  Odp.: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę zobowiązuje wykonawców do przeprowadzenia audytu zewnętrznego, o ile wartość dofinansowania zadania badawczego przekracza 2 mln zł. W przypadku konsorcjum/sieci powinien zostać przeprowadzony jeden audyt dla całego zadania badawczego. Sprawozdanie z audytu należy dołączyć do raportu końcowego z wykonania zadania badawczego. Koszt audytu zewnętrznego nie jest kosztem kwalifikowalnym.
 14. Czy w ramach zadania badawczego może być finansowana dzierżawa aparatury i sprzętu?
  Odp.: Tak, koszty dzierżawy są kosztami kwalifikowalnymi w ramach kategorii kosztów „A” w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji zadania badawczego.
 15. Czy w ramach zadania badawczego może być finansowany zakup aparatury i sprzętu w formie leasingu?
  Odp.: Tak, koszty leasingu są kosztami kwalifikowalnymi w ramach kategorii kosztów „A” w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji zadania badawczego.
 16. Ile ofert zostanie wybranych do dofinansowania w konkursie na wykonanie zadania badawczego?
  Odp.: W konkursie zostanie wybrana tylko jedna, najwyżej oceniona oferta.
 17. Czy w trakcie realizacji projektu badawczego finansowanie realizowane jest w formie zaliczek czy refundacji? Jeżeli są zaliczki, to czy dotyczą one również przedsiębiorców?
  Odp.:  Finansowanie przekazywane jest w formie zaliczek, niezależnie od tego, czy przekazywane jest jednostce naukowej, czy przedsiębiorcy. Pierwsza zaliczka zostanie przekazana w terminie 30 dni od podpisania umowy.
  Zaliczki przekazywane są Liderowi, który zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania pozostałym wykonawcom należnej im części dofinansowania zgodnie z kosztorysem. 
 18. Jakie informacje należy przedstawić w załączniku „Uzasadnienie dotyczące zwiększenia podstawowego poziomu pomocy publicznej, zgodnie z § 8 ust 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2009 w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 89, poz. 732)”?
  Odp.: W § 8 ust. 1 wymienionego rozporządzenia podane są obowiązujące przedsiębiorców limity intensywności pomocy publicznej brutto na realizację zadania badawczego (100% dofinansowania na badania podstawowe, 50% na badania przemysłowe i 25% na prace rozwojowe). Limity te mogą zostać zwiększone, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki określone w ust. 2 i 3 tego paragrafu. W uzasadnieniu należy opisać, które konkretnie warunki spełniono i o ile w związku z tym zwiększa się intensywność pomocy publicznej. 
 19. Do której kategorii kosztów należy zaliczyć koszty konferencji i seminariów?
  Odp.:  Zakwalifikowanie kosztów konferencji i seminariów zależy od ich celu. Udział w konferencjach służących zdobywaniu nowej wiedzy przez pracowników realizujących zadanie badawcze należy wliczyć do kategorii E, natomiast organizację konferencji służących upowszechnieniu wyników zadania badawczego należy zaliczyć do kategorii Op.
 20. Jak powinny wyglądać załączniki „oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych” oraz „oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne” - czy mają to być zaświadczenia na drukach urzędowych urzędu skarbowego i ZUS, czy też oświadczenia jednostek aplikujących?
  Odp.:  Akceptowane będą zarówno zaświadczenia wystawione przez odpowiednie urzędy, jak i oświadczenia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki.
 21. Czy Wykonawca może nie stosować przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych do wyłonienia podwykonawcy, u którego zamierza zamówić usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych?
  Odp.: Wykonawca realizujący zadanie badawcze może korzystać z wyłączenia z art. 4 pkt 3e) ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu zamawiania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, o ile finansuje te usługi choćby częściowo z przekazanych przez NCBiR środków i rezultaty usług nie są jego wyłączną własnością oraz o ile nie prowadzi to do przyznania podwykonawcy pomocy publicznej. Takie ryzyko nie wystąpi, gdy podwykonawca zostanie wyłoniony w trybie przyjętej przez Wykonawcę konkurencyjnej procedury wyboru, na podstawie jasno ustalonych z góry kryteriów oceny i opisu przedmiotu usługi, określonych w zapytaniu ofertowym, skierowanym do co najmniej trzech potencjalnych podwykonawców, które to postępowanie Wykonawca powinien udokumentować, m.in. w postaci nadesłanych ofert. 
 22. Jakie załączniki do oferty powinny dołączyć jednostki badawczo-rozwojowe i uczelnie wyższe?
  Odp.: Uczelnie wyższe oraz jednostki badawczo rozwojowe - jeżeli występują samodzielnie muszą załączyć zgodę/zezwolenie wydane przez stosowny organ w przypadku, kiedy wykonanie zadania badawczego wymaga takiej zgody (np. badania na zwierzętach), jeżeli występują jako Lider konsorcjum naukowo-przemysłowego lub sieci naukowej dołączają również umowę konsorcjum lub sieci.
 23. Jaki jest numer programu pomocowego, na podstawie którego udzielana jest pomoc publiczna w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju?
  Odp.:  X669/2009 - Udzielanie pomocy za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.    
 24. Czy w sytuacji nieobecności osoby reprezentującej oferenta, oferta może być podpisana przez osobę, która otrzyma od niej pełnomocnictwo? Jeżeli tak, to czy istnieje odpowiedni formularz i czy to powinno być pełnomocnictwo notarialne?
  Odp.: Jeśli osoba uprawniona do reprezentowania oferenta nie będzie mogła złożyć podpisu na ofercie z powodu nieobecności, ofertę może podpisać osoba, która posiada pełnomocnictwo. W pełnomocnictwie należy wskazać, że dotyczy ono podpisania oferty na wykonanie zadania badawczego lub szerszego zakresu czynności, w którym mieści się podpisanie oferty. Nie musi być to pełnomocnictwo notarialne, nie zalecamy tez określonego formularza. Oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty przesyłanej do NCBiR pocztą.
 25. Ustawa z dn. 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju określa, że w konkursie na realizację zadań badawczych mogą brać udział  m. in. „jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych lub konsorcjów naukowo-przemysłowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki”. Czy oznacza to, że przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum nie bierze udziału w realizacji zadania i nie otrzymuje dofinansowania?
  Odp.: Nie. Wymieniony zapis oznacza, ze oferty na wykonanie zadania badawczego w imieniu konsorcjum składa jednostka naukowa – Lider. Przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum biorą udział w realizacji zadania badawczego i mogą otrzymać dofinansowanie na ten cel.
 26. Czy warunek określony w punkcie 3 Art. 17 Ustawy  z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczy przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego?
  Odp.: Warunek dotyczący przychodów „netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych” wymieniony w pkt. 3 Ustawy, nie dotyczy przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych. Dotyczy on jedynie jednostek organizacyjnych innych niż jednostki naukowe, które składają ofertę samodzielnie.
 27. Jaka jest różnica między używanymi w ofercie sformułowaniami: „część zadania badawczego” oraz „etap”?
  Odp.: Część zadania badawczego oznacza wszystkie etapy wykonywane przez jednego wykonawcę. Każdy etap musi być zakwalifikowany do jednego z następujących rodzajów badań: badania podstawowe, badania przemysłowe lub prace rozwojowe i przypisany do jednego wykonawcy.
 28. Jak przedsiębiorca ma wykazać i udokumentować warunek zawarty w punkcie 3 Art. 17 Ustawy o NCBiR?
  Odp.: Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku zawartego w punkcie 3 Art. 17 Ustawy  z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, może być oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa.