Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO", informuję Panią /Pana, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR) z siedzibą w Warszawie 00-695, Nowogrodzka 47a;
 2. Z inspektorem danych osobowych można skontaktować się poprzez mail: iod-at-ncbr.gov.pl 
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  - realizacji wymiany informacji oraz obsługi korespondencji związanej z procesem rozpatrywania zgłoszenia przekazanego do Rzecznika Funduszy Europejskich w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, poprzez elektroniczny formularz Zgłoszenie do RFE w NCBR, zamieszczony na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  - zgody - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody, lecz ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie zgłoszenia przekazanego do Rzecznika Funduszy Europejskich w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy -Zgłoszenie do RFE w NCBR, zamieszczony na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl
 6. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w okresie rozpatrywania zgłoszenia, a zatem od dnia przesłania zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy do dnia ich usunięcia przez Administratora, niezwłocznie po zakończeniu procesu rozpatrywania zgłoszenia (przekazania ostatecznej odpowiedzi zgłaszającemu) lub wcześniej - na Pani/Pana żądanie;
 7. Administrator dokona anomizacji danych osobowych w celu zachowania zgłoszeń i udzielonych odpowiedzi w sprawie ich rozpatrzenia do wykorzystania w przyszłości w celach statystycznych i sprawozdawczych.
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.
 9. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem danych osobowych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator (NCBR) naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.