Zapraszamy Państwa do współpracy przy pilotażowym projekcie dotyczącym przeprowadzenia pierwszego w kraju procesu zamówienia przedkomercyjnego (PCP – Pre-Commercial Procurement).

Zamówienia przedkomercyjne to nowo wprowadzony innowacyjny instrument zamówień publicznych, stworzony po to, by angażować sferę B+R oraz MŚP w tworzenie rozwiązań odpowiadających na ważne wyzwania społeczne zgłaszane przez tzw. publicznych zamawiających. W trakcie procesu PCP kilka niezależnych podmiotów opracowuje koncepcje, a następnie prototypy innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości pozwolą rozwiązać ważny społeczny problem lub odpowiedzą na istotną potrzebę. Rezultaty prac zaproszonych podmiotów podlegają kilkuetapowej selekcji, w rezultacie której, pod koniec procesu PCP wyłonione zostaje rozwiązanie najlepiej spełniające potrzebę zamawiającego.

Tak w Polsce, jak i w większości państw Unii Europejskiej większość podmiotów będących zamawiającymi jest w małym stopniu skłonna do kreowania zapotrzebowania na produkty nowe, nieistniejące na rynku. Wybierają one bezpieczniejszą strategię i zamawiają produkty „z półki”, przez co poważna część kwot w budżecie państwa zapisanych po stronie wydatków i przeznaczona na sfinansowanie zamówień publicznych nie jest wykorzystywana optymalnie, gdyż zaspokaja tylko bieżące i raczej krótkookresowe potrzeby zamawiających.

Zamówienia przedkomercyjne są próbą odpowiedzi na ten problem poprzez umożliwianie osiągania za pomocą „tej samej złotówki” dwóch celów: zaspokojenia nowych potrzeb zamawiającego i stymulowania rozwoju nowych produktów przez sektor gospodarczy. Proces zamówienia przedkomercyjnego jest szczególnym podejściem do zamówień publicznych, stwarzającym bardziej korzystne warunki zarówno dla zamawiających jak i dla wykonawców. Zamówienia przedkomercyjne skupiają się na tych obszarach, gdzie brakuje jakichkolwiek rozwiązań możliwych do komercjalizacji, dzięki czemu w naturalny sposób stymulują innowacje. Na każdym etapie postępowania w trybie zamówienia przedkomercyjnego, zamawiający częściowo finansuje rozwijanie produktu, a jednocześnie na bieżąco kształtuje nowe technologie wspólnie z potencjalnymi wykonawcami. Istotnym elementem zamówień przedkomercyjnych jest możliwość zachowania praw własności do wytworzonej przez siebie wiedzy/technologii przez wszystkich potencjalnych wykonawców uczestniczących w procesie zamówienia przedkomercyjnego.

Zdając sobie sprawę, iż potencjał naukowo-badawczy skumulowany w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach może w znacznym stopniu przyczynić się do zaspokojenia istotnego problemu społecznego, stosownie do zmieniających się potrzeb, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania propozycji potencjalnych potrzeb społecznych (zgodnie z załączonym wzorem formularza), których rozwiązanie można byłoby osiągnąć poprzez przeprowadzenie procesu zamówienia przedkomercyjnego. Należy podkreślić, iż podmiot składający propozycję ma zidentyfikować potrzebę, która może stać się rozwiązaniem specyficznego problemu będącego w interesie publicznym, dla którego nie ma jeszcze "na rynku gotowego lub prawie gotowego" rozwiązania, a które wymaga znacznej ilości inwestycji w prace badawczo-rozwojowe. Przykładowo, jedno z pierwszych zamówień PCP realizowanych w Holandii dotyczyło poszukiwania nieistniejącego do tej pory rozwiązania skutecznie zapobiegającego uszkodzeniom wałów przeciwpowodziowych. Propozycje stworzone w ramach zamówienia przedkomercyjnego obejmowały zarówno specjalne czujniki umieszczane wewnątrz wałów, sensory optyczne, czy chociażby systemy monitoringu satelitarnego.

Jednocześnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, a składający propozycję projektów przyjmuje do wiadomości, iż złożone propozycje potrzeb nie podlegają ochronie autorskich praw majątkowych. Centrum zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia stosownych zmian i modyfikacji w treści przesłanych propozycji projektów. Jednocześnie informujemy, iż propozycje zgłoszonych projektów zostaną ocenione przez ekspertów merytorycznych, w celu wybrania jednej priorytetowej potrzeby społecznej. W oparciu o uzgodnione i zaakceptowane propozycje potrzeb zostanie ogłoszone otwarte postępowanie w procesie zamówienia przedkomercyjnego, w którym będzie mógł wziąć udział każdy podmiot spełniający warunki procesu PCP.

Zainteresowanych złożeniem propozycji potencjalnych projektów informujemy, iż „Formularz zgłoszeniowy potrzeby społecznej” należy przesłać do dnia 19 sierpnia 2013 r. na adres:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

z adnotacją na kopercie:

„Propozycja potrzeby – Proces PCP”.

Koordynator ds. zamówień przedkomercyjnych (PCP):

Michał Potyralski

tel. +48 22 39 07 118

kom. +48 519 684 066

michal.potyralski-at-ncbr.gov.pl